Disclaimer

RoosRos Architecten heeft deze website zorgvuldig samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en de actualiteit van de informatie. De gebruiker dient er rekening mee te houden dat de informatie regelmatig wordt gemuteerd.

De gebruiker van de informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor handelen op basis van de op of via de website beschikbare informatie. RoosRos Architecten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze ook ontstaan, als gevolg van gebruik van op de site beschikbare informatie (waaronder links naar sites van derden) of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn of niet - behoorlijk - functioneren van de website.

Van deze website mag niets zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van RoosRos Architecten worden gekopieerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

E-mail
Een e-mailbericht is vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Een bericht kan mogelijk vertrouwelijke informatie bevatten. Als u niet de geadresseerde bent, wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te retourneren en de bestanden te verwijderen. Het is, zonder onze toestemming, niet toegestaan de u toegezonden informatie te publiceren, te bewerken of verder te verspreiden. U kunt geen rechten ontlenen aan deze gegevens. RoosRos Architecten is niet aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de informatie in dit bericht.

Privacyverklaring en AVG
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een emailbericht of het verstrekken van uw contactgegevens op een visitekaartje. RoosRos Architecten hecht veel waarde aan de privacy van uw persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt (o.a.) in dat u het recht heeft om te weten welke gegevens wij van u hebben, wat wij daar mee doen, hoe wij deze beveiligen en ook kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen of verwijderen.
Door middel van deze privacyverklaring hopen wij u duidelijkheid te geven over bovenstaande punten. 

RoosRos Architecten B.V.
RoosRos Architecten B.V. is gevestigd in Oud-Beijerland (Provincie Zuid-Holland) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23086829. RoosRos Architecten is werkzaam als architectenbureau.

Persoonsgegevens waarover wij beschikken
Door gebruik te maken van de diensten van RoosRos Architecten of een formulier op deze website in te vullen, beschikken wij over uw persoonsgegevens. De gegevens waarover wij beschikken zijn:

  • Uw voor- en achternaam;
  • Uw organisatiegegevens - indien van toepassing;
  • Uw adresgegevens;
  • Uw e-mailadres;
  • Uw telefoonnummer.

Waar gebruiken wij deze gegevens voor
RoosRos Architecten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Voor het telefonisch of per e-mail contact met u opnemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

  • Ten behoeve van de ontwikkeling en uitvoering van (ver)bouwplannen;
  • Het afhandelen van uw betaling (wettelijk benodigde gegevens);
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
  • Voor het debiteuren- en crediteuren beheer;
  • RoosRos Architecten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of indiening omgevingsvergunning.

Gegevens delen met derden
RoosRos Architecten verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Verder kunnen wij foto’s van bezoekers aan onze activiteiten publiceren op onze website of onze social mediakanalen, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent.

Websitebezoek
Op de website van RoosRos Architecten worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. RoosRos Architecten gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Webformulier
Wanneer u op onze website een formulier invult, verzamelen wij uitsluitend de door u ingevulde persoonsgegevens, zoals naam en e-mailadres. Deze persoonsgegevens gebruiken wij alleen om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw reactie. Als u iets toegestuurd wilt krijgen, vragen wij ook om uw adresgegevens. Wij gebruiken uw e-mailadres niet voor reclamedoeleinden. Uw gegevens worden op geen enkele manier gedeeld met derden, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. 

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@roosros.nl. Wij zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Contact
RoosRos Architecten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door RoosRos Architecten verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@roosros.nl of per telefoon 0186-691580.

Copyrights RoosRos Architecten