hero

Duurzaam Gemeente Perspectief

Nieuws/29 March 2023

In Nederland hebben we veel kerkelijk vastgoed. Vaak monumentaal en beeldbepalend. Er komen veel vraagstukken op kerkelijke gemeenten af: functionaliteit en gebruik, onderhoud en beheer, energie en duurzaamheid, investeringen en exploitatie, bestuurskracht en vitaliteit.

Egas Management en Advies, Lakerveld Ingenieurs en Architecten en RoosRos Architecten hebben met elkaar het platform Duurzaam Gemeente Perspectief opgericht. Samen met kerkelijke gemeenten bouwen we aan een toekomstgerichte en duurzame visie op de domeinen gemeente, gebouw en kapitaal.

Het één kan niet zonder het ander. Dat is de reden dat we een multidisciplinair team hebben samengesteld dat integraal kan adviseren op de genoemde domeinen en de onderlinge samenhang tussen deze domeinen.

Domein Gemeente
Om ergens te komen moet je weten waar je voor wilt gaan en waar je het voor wilt doen. Het gemeenteprofiel is vooral een vaststelling van de huidige situatie. In de gemeente visie laat je namelijk zien hoe je denkt, waar je voor staat en wat je wilt bereiken. Wat zijn daarbij de onderliggende gedeelde waarden als gemeente? Hoe denken we waarvoor we staan te bereiken? Duurzaam Gemeente Perspectief denkt mee in dit proces middels een gestructureerde routekaart.

Domein Gebouw
Een ouderlijk huis is niet ‘zo maar’ een huis, maar het is de plek waar je letterlijk je eerste stappen hebt gezet, waar je vrienden welkom waren en waar je herinneringen hebt verzameld. Het kan iets met je ‘doen’ zodra dat ouderlijk huis niet meer ‘in de familie’ is. Hoewel er van het rijtjeshuis in dezelfde straat nog twintig exact gelijke staan, is er maar eentje jouw ouderlijk huis. In zekere zin lijkt een kerkgebouw op zo’n ouderlijk huis. Hier zet je in overdrachtelijke zin de eerste geloofsstappen in de traditie van het voorgeslacht. Ook leer je het kerkgebouw te ontdekken, de culturele waarden maar ook de zichtbare verstilde liturgie.

Op die manier raken ze aan elkaar verbonden: het praktische, dierbare ouderlijke huis en de herinneringen die daaraan verbonden zijn. Kerkgebouwen ademen geschiedenis: generaties kerkgangers met gevoelens en vol (geloofs) verhalen. Niet alleen horizontale dimensies maar ook en vooral de verticale dimensie. Het platform heeft enorm veel ervaring met restauratie, renovatie, herbestemming en nieuwbouw van kerkgebouwen. Deze zetten we graag in voor uw gemeente!

Domein Kapitaal
Binnen het platform 'Duurzaam Gemeente Perspectief' voor de kerk, is domein kapitaal een belangrijk onderdeel. Een duurzaam financieel beleid is immers nodig om de kerk en haar gemeenschap op lange termijn te kunnen ondersteunen. Daarom is het belangrijk een vitaal financieel beleid te hebben waarin de financiële kennis is ontwikkeld en een bestuurskracht gezond en verankerd is. Bij alles wat op u afkomt is het belangrijk om te kijken naar het draagvlak en de draagkracht voor uw gemeente. Wat zijn de lasten voor nu en hoe zien die lasten eruit in de toekomst? Hierbij kijken we integraal naar alle drie de domeinen (gemeente, gebouw, kapitaal) en houden we rekening met de ambitie en het profiel van uw gemeente. Wat kan de gemeente dragen? Hierin speelt het ledenaantal en de demografische ontwikkeling van uw gemeente een grote rol. We willen binnen alle veranderingen en ontwikkelingen streven naar een realistische visie en kijken naar wat haalbaar is voor uw gemeente. Daarbij is het belangrijk dat u transparant bent over de financiële situatie van uw gemeente en dat gemeenteleden in het proces worden meegenomen.

Wat drijft ons?
God en de Bijbel is wat ons drijft en inspireert. Wij zijn daardoor en daarom betrokken op gemeente, de gemeenschap en de gebouwen die daarbij gebruikt worden. Wat ons betreft blijven de kerken huizen waar de gemeente samenkomt, viert en betekenis geeft aan buurten en wijken.

Een Duurzaam Gemeente Perspectief draagt hier toekomst-gericht en duurzaam aan bij!

Contact
T +31 186 762 775
info@duurzaamgemeenteperspectief.nl

Lees hier meer.